Algemene voorwaarden

1. UW STATUS
Met het plaatsen van een bestelling verklaart u dat:
(a) u wettelijk in staat bent om een bindend contract aan te gaan; en
(b) u ten minste 18 jaar bent;

2. HOE HET CONTRACT TUSSEN U EN ONS TOT STAND KOMT
2.1 Nadat u een bestelling hebt geplaatst, krijgt u van ons een e-mail ter bevestiging dat wij uw bestelling hebben ontvangen. Uw bestelling is een aanbod tot het aanschaffen van een Product. Alle bestellingen dienen door ons te worden geaccepteerd. We bevestigen deze acceptatie door u een e-mail te sturen waarin wordt bevestigd dat uw bestelling is geaccepteerd (Orderbevestiging). Het contract tussen u en ons (Contract) komt alleen tot stand wanneer wij u die Orderbevestiging sturen.
2.2 Het Contract heeft uitsluitend betrekking op die Producten waarvan de bestelling door ons in de Orderbevestiging is bevestigd. Wij zijn niet verplicht andere Producten te leveren die mogelijk deel van uw bestelling uitmaakten, totdat de bestelling van die Producten in een afzonderlijke Orderbevestiging is bevestigd.
2.3 U kunt een bestelling plaatsen voor Producten die op onze website worden aangeboden. In dat geval is het mogelijk dat u meerdere e-mails krijgt ter bevestiging dat uw bestelling is ontvangen en dat u meerdere Orderbevestigingen krijgt.
2.4 Uw Producten kunnen afzonderlijk worden verzonden. U kunt dus meerdere pakketjes van ons ontvangen.

3. RECHT OP ANNULERING
3.1 Indien u als consument het Contract aangaat, hebt u het wettelijke recht de bestelling om welke reden dan ook te annuleren en het volledige aankoopbedrag terug te ontvangen, uitgezonderd bepaalde in artikel 5.3 genoemde producten. U ontvangt het volledige aankoopbedrag van de Producten terug in overeenstemming met het restitutiebeleid (hierna beschreven in artikel 9). Uw recht op annulering van een Contract vangt aan op de datum van de Orderbevestiging (wanneer het Contract tussen ons tot stand komt). Wanneer de Producten aan u zijn geleverd, kunt u te allen tijde binnen veertien dagen annuleren, vanaf de dag nadat u de Producten hebt ontvangen.
3.2 Om een Contract te annuleren, stuurt u een mail naar ons e-mailadres. Wanneer de Producten al aan u zijn geleverd, dient u de producten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk voor eigen rekening terug te zenden. U bent wettelijk verplicht om de Producten met redelijke zorg te behandelen terwijl deze in uw bezit zijn.
3.3 U bent niet gerechtigd een Contract te annuleren die betrekking heeft op de levering van op maat gemaakte of gepersonaliseerde producten.

4. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING
Uw bestelling zal voor de in de Orderbevestiging genoemde leveringsdatum worden afgerond of, indien geen leveringsdatum is opgegeven, binnen een redelijke termijn na de datum van de Orderbevestiging, behalve in uitzonderlijke omstandigheden.

5. RISICO EN EIGENDOM
5.1 De Producten zijn vanaf het moment van levering uw verantwoordelijkheid.
5.2 De eigendom van de Producten gaat pas op u over wanneer wij alle verschuldigde bedragen voor de Producten, met inbegrip van servicekosten, volledig hebben ontvangen.

6. PRIJS EN BETALING
6.1 De prijs van de Producten en de toepasselijke servicekosten zijn zoals van tijd tot tijd op onze website wordt aangegeven, behalve waar sprake is van een kennelijke fout.
6.2 De op onze website genoemde prijzen van Producten zijn inclusief btw. Indien het btw-tarief tussen de datum van uw bestelling en de leveringsdatum verandert, dan wordt de door u te betalen btw aangepast, tenzij u reeds volledig voor de Producten hebt betaald voordat de verandering van het btw-tarief is ingegaan.
6.3 Prijzen van Producten en servicekosten kunnen op ieder moment wijzigen. Wijzigingen zijn echter niet van invloed op bestellingen waarvoor u reeds een Orderbevestiging hebt ontvangen.
6.4 Op onze website staat een groot aantal Producten en het kan altijd voorkomen dat ondanks onze inspanningen sommige van de op onze website genoemde Producten onjuist zijn geprijsd. Doorgaans controleren wij de prijzen in het kader van de verzendprocedure. Wanneer dan de juiste prijs van een Product lager blijkt te zijn dan de genoemde prijs, zullen wij bij verzending van het Product het lagere bedrag bij u in rekening brengen. Indien de juiste prijs van een Product hoger is dan de prijs die op onze website wordt vermeld, zullen wij doorgaans naar eigen inzicht óf contact met u opnemen voor instructies voordat wij het Product naar u opsturen, óf uw bestelling niet aannemen en u hiervan op de hoogte brengen.
6.5 Indien de gemaakte fout met de prijs evident en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door u als fout kon worden herkend, zijn wij niet verplicht de Producten tegen de onjuiste (lagere) prijs te leveren.

7. ONS RESTITUTIEBELEID
7.1 Indien u een Product retourneert:
(a) omdat u het Contract tussen ons hebt geannuleerd binnen de herroepingstermijn van 14 dagen (zie artikel 3.1 hiervoor over de aanvang van deze periode), wordt de aan u verschuldigde restitutie zo spoedig mogelijk verwerkt, in ieder geval binnen 30 dagen na de dag waarop u via onze website aangaf het Contract te willen annuleren. In dat geval wordt het volledige aankoopbedrag van het Product gerestitueerd. De kosten van retournering van het artikel aan ons zijn voor uw rekening.
(b) om welke andere reden dan ook (bijvoorbeeld omdat u ons in overeenstemming met artikel 15 hebt laten weten dat u niet instemt met een wijziging in deze voorwaarden of omdat het Product volgens u een gebrek vertoont), zal het geretourneerde Product door ons worden onderzocht en zullen wij u binnen een redelijke termijn per e-mail op de hoogte brengen van de restitutie. Wij vergoeden uitsluitend het volledige aankoopbedrag van een gebrekkig Product, geen bijbehorende verzendkosten of dergelijke gemaakte kosten.

8. INVOERRECHTEN
8.1 Indien u via onze website Producten bestelt voor levering buiten Nederland, kunnen hierover invoerrechten en belastingen worden geheven wanneer de zending de opgegeven bestemming bereikt. U bent verantwoordelijk voor de betaling van deze invoerrechten en belastingen. Overigens hebben wij geen invloed op deze kosten en kunnen wij geen uitspraak doen over de hoogte ervan. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale douanekantoor voordat u uw bestelling plaatst.
8.2 U wordt er tevens op gewezen dat u zich dient te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving van het land van bestemming. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet naleven van deze wet- en regelgeving door u.

9. GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE INVLOEDSSFEER
9.1 Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet nakomen of het niet tijdig nakomen van onze verplichtingen ingevolge deze voorwaarden of een Contract als gevolg van gebeurtenissen die buiten onze redelijke invloedssfeer liggen (Geval van Overmacht).
9.2 Onder een Geval van Overmacht valt ieder(e) handeling, gebeurtenis, niet-gebeurtenis, nalatigheid of ongeval die/dat buiten onze redelijke invloedssfeer ligt. Hiertoe behoren met name (zonder daartoe beperkt te zijn) de volgende gebeurtenissen:
(a) stakingen, uitsluitingen of andere werkstakingen;
(b) binnenlandse onlusten, rellen, invasies, (dreiging van) terroristische aanvallen, oorlog (al dan niet na een oorlogsverklaring) of een dreiging van of voorbereiding op oorlog;
(c) brand, explosies, storm, overstromingen, aardbevingen, verzakkingen, epidemieën of andere natuurrampen;
(d) het geen gebruik kunnen maken van spoorwegen, scheepvaart, vliegverkeer, gemotoriseerd verkeer of andere vormen van openbaar of persoonlijk vervoer;
(e) het geen gebruik kunnen maken van openbare of persoonlijke telecommunicatienetwerken;
(f) de handelingen, besluiten, wetten, regels of beperkingen van een overheid; en
(g) pandemieën of epidemieën.
9.3 De nakoming van onze verplichtingen wordt geacht te zijn opgeschort voor de periode waarin het Geval van Overmacht voortduurt. De termijn voor nakoming wordt voor de duur van die periode verlengd.

10. AFSTANDSVERKLARING
10.1 Indien wij op enig moment gedurende de looptijd van een Contract verzuimen erop aan te dringen dat u uw verplichtingen ingevolge het Contract strikt nakomt of indien wij verzuimen een van de rechten of rechtsmiddelen waartoe wij ingevolge het Contract zijn gerechtigd uit te oefenen, dan vormt dat geen afstandsverklaring van die rechten of rechtsmiddelen en ontslaat dat u niet van de nakoming van deze verplichtingen.
10.2 Wanneer wij in een verzuimsituatie geen nakoming afdwingen, dan heeft dit geen gevolgen voor toekomstige verzuimsituaties.
10.3 Een door ons gedane afstandsverklaring van een of meerdere van deze voorwaarden is niet van kracht, tenzij deze verklaring uitdrukkelijk als afstandsverklaring is aangemerkt en schriftelijk aan u is gecommuniceerd.

11. SCHEIDBAARHEID
Indien een rechter of bevoegde instantie beslist dat een bepaling in deze voorwaarden of een bepaling in een Contract tot op zekere hoogte nietig, onrechtmatig of niet-afdwingbaar is, wordt de betreffende voorwaarde uitsluitend tot zoverre van de overige voorwaarden gescheiden. De overige voorwaarden zullen voor zover wettelijk toegestaan van kracht blijven.

12. VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Deze voorwaarden en ieder document waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot het onderwerp van een Contract.

13. RECHT OP WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN
13.1 Wij hebben het recht deze voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en te wijzigen.
13.2 De beleidslijnen en voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u de Producten bij ons bestelt zijn op u van toepassing, tenzij de wijziging van die beleidslijnen of deze voorwaarden door de wet of een overheidsinstantie verplicht wordt gesteld (in welk geval deze wijziging van toepassing zal zijn op bestellingen die eerder door u zijn geplaatst) of indien we u in kennis stellen van de wijziging van die beleidslijnen of deze voorwaarden voordat u de Orderbevestiging ontvangt (in welk geval wij het recht hebben om aan te nemen dat u de wijziging van de voorwaarden hebt geaccepteerd, tenzij u ons binnen veertien dagen na ontvangst door u van de Producten in kennis stelt van het tegendeel).

14. RECHT EN RECHTSGEBIED
Contracten voor de aankoop van Producten via onze website en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Contracten of het onderwerp of de totstandkoming daarvan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Contracten of de totstandkoming daarvan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) zullen worden voorgelegd aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechter in Nederland.